Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:


WAKACJEWójt Gminy Łącko, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku wraz z Zespołem Świetlic Środowiskowych w Łącku serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do skorzystania z przygotowanej oferty wakacyjnej.

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku! Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji zamieszczone są w zakładce Bezpieczeństwo  - Bezpieczne wakacje.

2017-06-23

Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko


Nasza szkoła zakwalifikowana została do projetu pn. "Nowoczesne Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko". Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty unijne i krajowe - NKO.
2017-06-01


Zwolnienia uczniów z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności w szkole


1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych lub z zajęć pozalekcyjnych przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu, bądź nauczyciela prowadzącego dane zajęcia jedynie na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Prośba taka zawierać powinna:

  • datę i godzinę kiedy uczeń ma zostać zwolniony,

  • zapis: "Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie",

  • przyczynę zwolnienia,

  • podpis rodzica (opiekuna prawnego).


2. O doraźnych zmianach w planie lekcji rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani co najmniej przeddzień przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu lub innego nauczyciela. Informacja powinna być podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna). W razie braku podpisu zapewnia się uczniowi opiekę na terenie szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły: w przypadku nieobecności ucznia trwającej do 3 tygodni - pisemnego usprawiedliwienia, potwierdzonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna) i zawierającego informację o przyczynie nieobecności, a w przypadku nieobecności dłuższych niż 3 tygodnie - zwolnienia lekarskiego. Brak usprawiedliwienia po dwóch tygodniach daje wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
2015-10-11


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2016/2017


Na podstawie par. 5 ust. 1 i 2 oraz par. 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w wymiarze 6 dni w podanym niżej terminie:

  • 31 października 2016 r. - poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych

  • 2 maja 2017 r. - długi rodzinny weekend majowy

  • 4 maja 2017 r. - długi rodzinny weekend majowy

  • 5 maja 2017 r. - długi rodzinny weekend majowy

  • 5 czerwca 2017 r. - dzień Zielonych Świątek,

  • 16 czerwca 2017 r. - piątek po święcie Bożego Ciała wolnym od pracy.

2016-10-10

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych z Parafii Czarny Potok odbędą się w dniach 29-31 marca 2017 r.

2016-10-10


JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ LUB SKORZYSTAĆ Z USŁUG ASSISTANCE


Poniżej zamieszczamy informację jak zgłosić szkodę lub skorzystać z usług assistance w PZU w przypadku ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

2015-10-11

Informacja 1
Informacja
2


"Ciupaga" w finale "Mam Talent"


Kapela "Ciupaga", której liderem jest pan Piotr Krzywdziński (nasz były nauczyciel wychowania fizycznego), walczył 19 listopada 2016 r. o udział w finale programu TVN "Mam Talent". Góralska kapela zdobyła I miejsce, awansując tym samym do finału. Tydzień później - 26 listopada w finale "Ciupaga" zajęła III miejsce. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Dwukrotnie mieliśmy zaszczyt gościć "Ciupagę". Kapela występowała u nas podczas Święta Szkoły, które odbyło się 9 czerwca 2014 r. pod hasłem ... "Mam Talent" :-) oraz podczas naszej Wigilii 19 grudnia 2014 roku.

2016-11-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego